Polityka Prywatności

Mając na uwadze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz ochronę Państwa praw, przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Asmanta Call Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla klientów, potencjalnych klientów oraz osób kontaktujących się ze Spółką

 1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli Asmanta Call Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łozowa (Ukraina) przy ul. Szewczenka 30, 64600  Łozowa , prawidłowo zarejestrowaną zgodnie z prawem ukraińskim w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych-Przedsiębiorców oraz Organizacji Społecznych, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy pod numerem  44009023, działająca poprzez swój oddział w Polsce: Asmanta Call Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 3 Maja 49C/6, 61-728 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000920149, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 2090005797, REGON: 389946158

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub Państwa wolą jest skorzystanie z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych wyznaczyliśmy w tym celu Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@asmanta.com lub pisemnie na adres Administratora.

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu, w większości przypadków uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Administrator informuje, iż współpracuje także z podmiotami, które na podstawie łączącej je współpracy udostępniają jej dane osobowe podmiotów danych, wobec czego Państwa dane mogą pochodzić także z takiej bazy danych. Podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Państwu zapoznania się z ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej z poniższych przepisów:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu skontaktowania się z Państwem, celem umożliwienia Państwu zapoznania się z ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny, a także może obejmować przesłanie Państwu takiej informacji na wskazany adres korespondencyjny oraz kontakt telefoniczny, celem przypomnienia oraz potwierdzenia ustaleń i warunków skorzystania z oferty, a także ewentualny ponowny kontakt telefoniczny, celem pozyskania informacji o powodach Państwa rezygnacji z udziału w spotkaniu oraz przekazanie ponownego zaproszenia, na co wyrazili Państwo zgodę;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania;
 • art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu realizacji zawartych umów, w celach statystycznych i szkoleniowych, w celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w tym poprzez tworzenie i rozwój wspierających działalność Administratora programów komputerowych, w tym także opartych na systemie sztucznej inteligencji, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w
  celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, a także w celu marketingu produktów i usług własnych.

Administrator nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Administrator poinformuje Państwa o dodatkowych celach i wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa Administrator uprzednio zapyta Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu, jeśli zgoda taka będzie niezbędna do przetwarzania danych w nowym celu.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe przekazujemy:

 • podmiotom przetwarzającym Dane osobowe w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w naszym imieniu, w tym naszym partnerom handlowym, będącym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub dostawcami niezbędnych usług, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi informatyczne i programistyczne, podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wystosowania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa, innym kontrahentom Administratora, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem w drodze mailowego lub pisemnego oświadczenia przesłanego na wskazane wcześniej dane Administratora. Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazane uprzednio. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa Dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • okres, na jaki została przez Państwa udzielona zgoda;
 • okres przez jaki Administrator świadczy usługi marketingowe, w tym usługi telemarketingowe na rzecz swoich partnerów handlowych, zgodnie z zawartymi umowami i w związku z udzieloną przez Państwa zgodą;
 • okres przez jaki tworzone i rozwijane są wspierające działalność Administratora programy komputerowe, w tym także oparte na systemie sztucznej inteligencji,
 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 • okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Administratora trwale usunięte.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państw trzecich.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Nie podejmujemy w stosunku do Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem Państwa danych osobowych. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury, uwzględniające stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego partnerzy handlowi dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. ZGODY MARKETINGOWE

Jeśli w toku kontaktu telefonicznego z Administratorem, po udzieleniu Państwu stosownych wyjaśnień, przedstawieniu zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz współpracy z naszymi kontrahentami podali Państwo dane osobowe w celach wskazanych podczas rozmowy wyrazili Państwo w ten sposób zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych i realizację przez Administratora ustalonych w toku rozmowy czynności. Administrator dbając o Państwa komfort, a także przejrzystość stosowanych procedur ponownie wskazuje na treść udzielonych zgód i ich zakres.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Asmanta Call Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Łozowa (Ukraina) przy ul. Szewczenka 30, 64600  Łozowa, posiadającą oddział w Polsce: Asmanta Call Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług kontrahentów Administratora i podmiotów z nim współpracujących za pośrednictwem połączeń telefonicznych. Oświadczam jednocześnie, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych oraz poinformowano mnie o dobrowolnym charakterze udzielonej zgody i możliwości jej odwołania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem zgody.

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie i przekazanie moich danych osobowych kontrahentom oraz podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności z branży sprzedaży bezpośredniej oraz telemarketingowej.
 • Mając na uwadze treść art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu.
 • Mając na uwadze treść art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie od kontrahentów oraz podmiotów współpracujących z Administratorem, w szczególności z branży sprzedaży bezpośredniej oraz telemarketingowej informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy wykorzystaniu telefonu.
 • Mając na uwadze treść art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na używanie w kontaktach ze mną przez Administratora, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingu bezpośredniego.
 • Mając na uwadze treść art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na używanie w kontaktach ze mną przez kontrahentów oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności z branży sprzedaży bezpośredniej oraz telemarketingowej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingu bezpośredniego.

Podkreślamy, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania, a wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem.

Szukasz pracy? Skontaktuj się z nami!

© Asmanta. All rights reserved.